van markus porsche
van markus autoschade ABS logo van markus welkom


VAN MARKUS ZEIST
Leeuweriklaan 18
(bedrijvenpark Zeist-West)
3704 GR Zeist
Tel: 030-6961301

VAN MARKUS DE BILT
NIEUW ADRES
C. de Haasweg 30
(bedrijvenpark Larenstein)
3721 TK Bilthoven
Tel: 030-2200137

Van Markus Zeist en De Bilt zijn gecertificeerd door de stichting Erkend Duurzaam Repareren.

duurzaam repareren van markus

www.duurzaamrepareren.nl

Privacy Beleid Van Markus Autoschade /
Van Markus Interieur + Meubel Spuiterij

Wij hechten veel waarde aan de bescherming en juist gebruik van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Beleid willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons Privacy Beleid houdt in dat wij in ieder geval:

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Van Markus Autoschade Zeist B.V. / Van Markus Interieur + Meubel Spuiterij
Leeuweriklaan 18
3704 GR Zeist
030 - 6961301 – zeist@vanmarkusautoschade.nl / info@imsvanmarkus.nl

Van Markus Autoschade De Bilt B.V.
C. de Haasweg 30
3721 TK Bilthoven
030 – 2200137 – debilt@vanmarkusautoschade.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Van Markus Autoschade verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten voor het schadeherstel aan uw auto
 • het aangaan van overeenkomsten voor het spuiten van meubels + interieur
 • het versturen van een uitnodiging om onze dienstverlening te beoordelen.
 • het per email versturen van – maximaal 4 keer per jaar – onze “Tips & Nieuws”, waarin relevante en praktische informatie over bijv. veiligheid, preventie en duurzaamheid (NB: geen commerciële 'voordeel' acties).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam
Is wel zo correct toch? Dan weten we wie u bent.

Adres en woonplaats
Voor administratieve doeleinden en om te identificeren dat u echt u bent.

E-mailadres & Telefoonnummer(s)
Wij houden u graag op de hoogte van het herstelproces. Mocht er onverhoopt iets anders lopen in onze planning dan informeren wij u daarover. Het is aan u om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden. Mailen of bellen? Het maakt ons niet uit. Uw e-mailadres is van belang omdat wij u graag een kopie van uw schadedossier willen kunnen mailen.

Kenteken
Met uw kenteken kunnen we alvast de specificaties van uw auto opvragen en inschatten hoe complex uw schade is en of er (specifieke) onderdelen besteld moeten worden.

Verzekeraar
Misschien heeft u al contact gehad met uw verzekeraar? Dan checken wij in onze systemen of uw verzekeraar dat al met ons heeft gedeeld. Zo niet? Dan kunnen wij voor u contact opnemen met uw verzekeraar.

Polis informatie
Zo kunnen we snel achterhalen waar u wel en misschien niet voor bent verzekerd.

IBAN
Wanneer u via uw bank (bijv. met iDeal) bij ons betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw dossier te kunnen koppelen. Verder gebruiken we uw bankrekeningnummer alleen wanneer u geld van ons terugkrijgt.

Geboortedatum
We willen zeker weten dat u het bent en dat niemand onder valse voorwendselen onder uw naam een schade laat repareren. Bovendien krijgt u bij ons in veel gevallen een leenauto mee. En die willen we ook graag weer terug.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het meten van onze dienstverlening (InSocial in Delft), met welke partij wij ook een “verwerkingsovereenkomst” hebben.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uw gegevens 7 jaar in onze administratie te bewaren.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • wij zorgen voor goede beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens.
 • al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • er vindt toezicht en controle plaats hoe wij persoonsgegevens verwerken.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Wij zijn echter wettelijk verplicht om uw (schade-)dossier incl. persoonsgegevens 7 jaar te bewaren in onze administratie. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om een legitimatie en ook schriftelijke volmacht voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht of opmerking hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen we hier samen (onverhoopt en onwaarschijnlijk) niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Maar u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Van Markus Autoschade werkt voor particulieren, verzekeraars, lease-maatschappijen en fleetowners.

Klik hier voor alle partners

Privacy Beleid

Interieur Meubel Spuiterij Van Markus

Interieur Meubel Spuiterij Van Markus slogan

 

van markusCopyright © 2003 - 2018 Van Markus Autoschade Zeist De Bilt. Webdesign Rem-art